CONCURSUL VA FI ORGANIZAT ȊN PERIOADA  19.02.2021 – 26.02.2021

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului este Neutraderm România, în beneficiul MEHIAHOLIC SRL, cu sediul social în Bd. Energeticienilor nr. 13-15, Sector 3, Bucuresti, CUI RO27851017 și nr. de inregistrare la Registrul Comertului:   J40/12729/2010, desfasurand activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumite în cele ce urmeaza „Organizator”.

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. În ceea ce priveste operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în mediul online, pe pagina de Instagram https://bit.ly/3qyC5sw 

2. Concursul va începe la data și ora menționate în postarea https://bit.ly/3qyC5sw și va dura cât este menționat în postare, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanţi”).

2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajați ai companiilor colaboratoare.

3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 5. REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

a. Online, pe link-ul publicat de Organizator în ziua începerii concursului, menționată la secțiunea 2 de mai sus.

b. În urma unei solicitări scrise, trimisă Organizatorului pe pagina desfășurării concursului, menționată la Secțiunea 2 de mai sus.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

1. Mecanismul concursului este pus la dispoziția Participanților pe pagina de Instagram https://bit.ly/3qyC5sw

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate şi Participantul va fi înştiințat în consecință.

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

4. Câștigatorii vor fi aleși prin extragere aleatorie și anunțați pe data menționată în postare, pe pagina menționată la secțiunea 2.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE

1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 1 premiu, după cum sunt enumerate în postarea Concursului. Produsele ce compun premiul sunt:


 

GIVEAWAY x 5buc


 


1.    NeutradermGel de duș Surgras DERMO-PROTECTOR 1L


2.    Neutraderm  Gel-cremă nutritiv DERMO-PROTECTOR 400ml


3.    Neutraderm Sapun surgras DERMO-PROTECTOR 200g


4.    Neutraderm RELIPID+ Ulei de baie relipidizant 1L


5.    Neutraderm RELIPID+ Balsam relipidizant 400ml


6.    Neutraderm RELIPID+ Cremă de duș relipidizantă400ml


7.    NeutradermBABY 3in1 Apa curatare 1L


8.    Neutraderm BABY 3in1 Gel curatare delicat față,păr, corp 400ml


9.    Neutraderm BABY Cremă hidratantă calmantă față și corp 100ml


10. LINIDERM Liniment oleo-calcaros pentru zona scutecului 1L


11. NeutradermȘampon extra-delicat DERMO-PROTECTOR 500ml


12. NeutradermGel de duș DERMO-CALMANT 200ml


13. NeutradermGel-Cremă DERMO-CALMANT 400ml


 2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate).

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

6. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

SECŢIUNEA 8. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7. Tragerea la sorţi va fi electronică, se va desfăşura de catre Organizator și va fi înregistrata.

8. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

9. Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe pagina de Instagram https://bit.ly/3qyC5sw , conform sectiunii 6 de mai sus.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

2. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizată de câștigator prin mesaj privat către https://bit.ly/3qvNjxY , pe pagina menționată la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului pe rețeaua socială.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

SECȚIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord ca, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de reședință vor fi oferite Organizatorului, în vederea livrarii premiului, cu ștergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și Participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.